Elearning.imb.al

elearning.imb.al është portali i trajnimit dhe çertifikimit.


Ky portal i dedikohet:

  1. Profesionistëve që punojnë me programet Alpha.

  2. Studentëve të Informatikës Ekonomike dhe Financës.

  3. Ekspertëve Kontabël dhe Trajnuesve Profesional që ofrojnë kurse trajnimi për programet financiare.

Kurset e ofruara në këtë platformë janë:

  1. Përdorues Alpha

  2. Trajner & Implementues Alpha